Logo

Иновативно училище 2022-2023

Loading

Решение №523/22.07.2021 г. на Министерски съвет

Описание на иновациите:

УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ

Цел: В нетрадиционна учебна среда да се формира система от знания, практически умения и компетентности за създаване на по-творческа, интересна и значима личност.

Съдържание: Иновативните елементи са по отношение на съдържанието на обучението по Околен свят: глобалните теми; знанията, уменията и компетентностите като очаквани резултати от обучението; новите понятия. Те разширяват и надграждат съдържанието на обучението за общообразователна подготовка за I клас и включват разнообразие от теми и дейности, чрез които и на практическа основа се усвояват базисни знания, умения и отношения по предмета. Включват се нови глобални теми: Семейство и училище, Технологии и бизнескултура, Роден край, Етикет, Чистота и здраве, Празници и обичаи.

Организация:
За I клас: Иновативните елементи се планират в 128 часа годишно: всяка седмица в модул по
2 часа Избираеми учебни часове по Околен свят и 2 часа Факултативни учебни часове по Околен свят.

Учебна програма – Избираеми учебни часове – Родинознание – I клас

Учебна програма – Факултативни учебни часове – Родинознание – I клас

За II клас: Иновативните елементи се планират в 128 часа годишно: всяка седмица в модул по 2 часа Избираеми учебни часове по Околен свят и 2 часа Факултативни учебни часове по Околен свят.

Учебна програма – Избираеми учебни часове – Околен свят – II клас

Учебна програма – Факултативни учебни часове – Околен свят – II клас

МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ

Цел:  Въвеждане на нова организация за провеждане на учебния процес в часовете по разширена подготовка по математика в прогимназиален етап – „обучение на три нива“, чрез което да се осигурят по-добри възможности за качествено и достъпно образование в съответствие с индивидуалните потребности и способности на учениците.

Съдържание: Иновативеният елемент е по отношение на организацията на обучението и се основава на анализа от постиженията и потребностите на учениците. Обучението се провежда едновременно в три класа, прегрупирани съобразно индивидуалните потребности и способности на учениците. При организиране на учебния процес в групата, учителят ще създава образователна среда с най- ефикасно педагогическо въздействие върху учениците.Основната целева група са учениците от прогимназиален етап. Иновацията е планирана да бъде изпълнена в период за 3 години, като през първата учебна година ще бъдат включени 3 паралелки с ученици от V клас, във втората година иновацията ще обхване три паралелки с ученици от V клас и три с ученици от VI клас.През последната година на иновацията ще са включени по 3 паралелки с ученици от V, VI и VII клас. Във всеки випуск ще има по 1 паралелка, в която няма да бъде прилагана иновацията и която ще има ролята на „контролна паралелка“. 

Организация: Иновативниият елемент е планиран в 51 часа годишно в избираемите учебни часове по Математика.