Logo

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Loading

Протокол № 4 /16. 03. 2020 г. 

Становище за съгласуване на избраните учебници и учебни помагала 

Протокол № 3 /27. 02. 2020 г. 

Становище относно План – прием за I клас за учебната 2020 / 2021 година

Протокол № 2/ 28. 01. 2020 г.

Становище 

Становище 

Протокол № 1/ 10. 12. 2019 г.
Заповед на директора за определяне на поименния състав на членовете 

Заповед на директора за определяне на броя на членовете

Уважаеми родители и ученици,

В случай, че има проблем или предложение, което желаете да бъде
обсъдено на заседание на Обществения съвет при
Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас, моля да използвате формата за обратна връзка, налична на следния линк:

ФОРМА ЗА ВРЪЗКА

или да го изпратите на електронна поща: [email protected]

Общественият съвет не разглежда въпроси и проблеми, касаещи индивидуалното оценяване на учениците, както и такива, които са изцяло от компетенцията на ръководството на училището.

Общественият съвет няма да разглежда постъпили анонимни сигнали и предложения.

Обществен съвет при ОУ „Васил Априлов“ – Бургас


ПОКАНА

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените /на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник/ представители от родители да вземат участие в Събрание на родителите за провеждане на избор на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас, което ще се проведе на 10 декември 2019г. от 18:30 часа в сградата на училището зала III етаж при следния дневен ред:
1.Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2.Избор на 6 /шест/ членове на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас.
3.Избор на 3 /трима/ резервни членове на Обществения съвет.

С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор
Уважаеми родители и ученици,

В случай, че има проблем или предложение, което желаете да бъде
обсъдено на заседание на Обществения съвет при
Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас, моля да използвате формата за обратна връзка, налична на следния линк:

ФОРМА ЗА ВРЪЗКА

или да го изпратите на електронна поща: [email protected]

Общественият съвет не разглежда въпроси и проблеми, касаещи индивидуалното оценяване на учениците, както и такива, които са изцяло от компетенцията на ръководството на училището.

Общественият съвет няма да разглежда постъпили анонимни сигнали и предложения.

Обществен съвет при ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

Отчет за дейността за периода януари – ноември 2019 година
ПОКАНА

Протокол №4/03.07.2019г.

Становище

ПОКАНА

Протокол №3/26.03.2019 г.

Становище

 
ПОКАНА

Протокол №2/13.03.2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2018 година

ПОКАНА

Протокол №1/30.01.2019г.

ПОКАНА

Протокол №6/19.12.2018г.

ПОКАНА

Протокол №5/04.09.2018г.

ПОКАНА

Протокол №4/30.07.2018г.

Становище за съгласуване на избраните учебници и учебни помагала

ПОКАНА

Протокол №3/10.04.2018г.

Становище относно План-прием за I клас за учебната 2018/2019 година

ПОКАНА

Протокол№2/22.02.2018г.

ПОКАНА

Протокол №1/29.01.2018г.

ПОКАНА

Протокол №8/19.12.2017г.

Отчет за дейността за периода декември 2016 – декември 2017

 ПОКАНА

Протокол №7/16.09.2017г.

Становище за съгласуване на училищния учебен план за 2017/2018 година

 
ПОКАНА

Протокол №6/21.08.2017г.

Становище за съгласуване на избраните учебници и учебни помагала

ПОКАНА

Протокол №5/13.07.2017г.

ПОКАНА

Протокол №4/10.03.2017г.

Становище за избраните учебници и учебни помагала

 
ПОКАНА

Протокол №3/22.02.2017г.

Становище за Проекто-бюджет 2017

 
ПОКАНА

Протокол №2/25.01.2017г.

Декларация за включване в мрежата на иновативните училища

 
СПИСЪК на членовете на Обществения съвет

Протокол №1/08.12.2016г.

 

 Заповед №266/09.12.2016г. на Директора за Обществен съвет

ПОКАНА

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените /на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник/ представители от родители да вземат участие в Събрание на родителите за провеждане на избор на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас, което ще се проведе на 8 декември 2016г. от 18 часа в сградата на училището зала III етаж при следния дневен ред:
1.Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2.Избор на 6 /шест/ членове на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас.
3.Избор на 3 /трима/ резервни членове на Обществения съвет.

С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор

ПРАВИЛНИК
за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети
към детските градини и училищата
                    

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл.7 ал.2 т.1б, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ на родителски срещи при следния дневен ред:
1. Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2. Избор на 1 /един/ представител от класа, който да участва в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на
ОУ “Васил Априлов” – Бургас.

ГРАФИК за родителските срещи:
Начален етап – I, II, III, IV клас – 16.11.2016г. – 18 часа
Прогимназиален етап – V, VI, VII клас – 17.11.2016г. – 18 часа
С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор