Logo

ДОКУМЕНТИ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2024

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2017 – 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2018-2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2019-2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2020-2021 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 

Заявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка за учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

 
 
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ  
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ  
ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  
 
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН-ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БДП ЗА 2022  

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ