Logo

Прием в I клас

Loading

 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2024 / 2025 ГОДИНА

58982587_15013178_27-150x6

 

 

РЕД ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:

    Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2024/2025 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА   

Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образованиеНаредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от  министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 14.05.2024 г. до 24.05.2024 г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2024 г. на електронната страница за прием в профила на детето. Справка с резултатите от класирането, изготвена при спазване на действащите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни, се поставя и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2024 г. до 12.06.2024 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.06.2024 г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 19.06.2024 г. до 24.06.2024 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2024 г., като записването на приетите деца се извършва от 02.07.2024 г. до 09.07.2024 г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 11.07.2024 г.

9. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. Не се изисква представянето или доказването на вече събрани или създадени данни от първичен или централен администратор на данни. В случай, че от представените документи и служебно събрани данни не се удостоверят декларираните от заявителя предимства, детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

Основни критерии: Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 1 т.

Допълнения към основните критерии:

1) Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

2) Осиновени деца и/или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адресът на детето.

Допълнителни критерии: Точки:
1. Дете с трайни увреждания над 50% 18 т.
2.  Дете с един или двама починали родители 16 т.
3.  Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата, обявена за първоначална дата на регистрация в системата за прием) са ученици в избраното  училище 14 т.
4.  Дете, посещаващо подготвителна група в избраното училище  12 т.
5. Дете от семейство с  повече от две деца  10 т.
6. Дете със СОП  1 т.
7. Дете-близнак  1 т.

Критерии на база избор на училище:

– за първо желано училище – 8 точки;

– за второ желано училище – 7 точки;

– за трето желано училище – 6 точки;

– за четвърто желано училище – 6 точки;

– за пето желано училище – 6 точки

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМ 2024/2025 ГОДИНА

58982587_15013178_27-150x6

 

 

58982587_15013178_27-150x6