Logo

Иновативно училище 2023-2024

Loading

Решение № 469/07.07.2023 г. на Министерски съвет

Описание на иновациите:

ЕМОЦИОНАЛНИ, ДИНАМИЧНИ, МАКАР И РАЗЛИЧНИ

Цел: Чрез въвеждането на нов учебен предмет „Моят по-добър свят“ във факултативните учебни часове в първи и втори клас да се осигурят възможности за изграждане на личности със стабилна ценностна ориентация, самоконтрол, социална осъзнатост и добронамерено общуване.

Съдържание: Разработената учебна програма включва двете глобални теми, заложени в утвърдената учебна програма по Родинознание за първи и втори клас: Семейство и училище и Празници и обичаи и три изцяло нови глобални теми: Гражданско образование; Аз, ти и той; Творци-иноватори, които са съобразени с изискванията на ДОС. Глобалните теми са насочени към социално-емоционалното учене, развитието на емоционалната интелигентност, постигане на спокойна атмосфера в класната стая, позволяваща развитие и възможност учениците да участват в различни преживявания.

„Моят по-добър свят“ ще даде възможност на учениците от ранна училищна възраст да се запознаят със своите емоции, да ги назоват, да ги разберат и да получат знание за начините на тяхното управление. Учениците ще бъдат предизвиквани да решават различни житейски ситуации – приемане на други гледни точки, емпатизиране на другите хора от различни среди и култури, разбиране на социалните и етичните норми за поведение, признаване на семейните, училищните и обществените ресурси и подкрепа, което от своя страна ще им помогне да са по-самостоятелни и силно осъзнати за своите силни и слаби страни. Подобен подход възпитава учениците в лидерство и стимулира мотивацията им за постигане на високи успехи.

Целева група: Начален етап – първи и втори клас.

Организация: Иновацията е планирана да бъде изпълнена за период от 2 години, като през първата учебна година ще бъдат включени всички паралелки от I клас, през втората иновацията ще обхване всички ученици от I и II клас.

Обучението ще бъде организирано и провеждано един час седмично в Раздел В от учебния план – факултативни учебни часове.