Logo

Защита на личните данни

Loading

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор Основно училище „Васил Априлов“
Адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ 88
Е-mail [email protected]
Телефон 056800210

Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни и Общият регламент за защита на личните данни № ЕС 2016/679 от 27 април 2016 година на Европейския парламент и на Съвета.

 С настоящия документ Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас, като администратор на лични данни, изразява своята политика за защита на личните данни, които събира и обработва. Тя е изготвена в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните  на Европейския парламент и на Закона за защита на личните данни в Република България.

 Политиката е приложима за Вашите лични данни, ако сте представител на една от основните категории субекти, на които  ОУ „Васил Априлов“ обработва личните данни, а именно – ученик – обучаващ се, обучаван и техен, родител/настойник, служител – кандидатствал, работещ или работил, физическо или юридическо лице, с което образователната институция е в договорни отношения за извършване на определена услуга, доставка и др.

Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да Ви информира за целите на обработване на лични данни, да обясни, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно действащото законодателство.

ОУ „Васил Априлов“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират  ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове.

Длъжносто лице по Защита на личните данни е Галина Костова – ЗДАСД, със служебен адрес:  гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ 88, тел. e-mail: [email protected]

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ се възприема всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на горепосочените субекти, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.

Личните данни, които събира ОУ „Васил Априлов“, целите на обработването им, начините на тяхното съхранение, както и споделянето им, са строго специфични за различните категории субекти на данни и са конкретно изложени в:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас събира и обработва личните данни в съответствие с принципите за обработване на личните данни, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 . Всички служебни лица в Училището имат задължението да спазват тези принципи.

Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Тези принципи са:

 • Законосъобразност, прозрачност, добросъвестност.
 • Обработване на данните само с оглед на конкретна цел (целеограниченост)
 • Обработване на данни при условията на минимизация (само до колкото е необходимо, не се събират данни, които не са необходими за постигане на целта).
 • Точност при обработване на данните
 • Ограниченост на съхранението на данните (само за определен период от време и доколкото е необходимо, включително като обем и съдържание).
 • Интегритет и конфеденциалност на личните данни (това включва избягане на неправомерно разкриване, изменение или достъп до данните)
 • Отчетност при обработване на личните данни

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Права на субектите на данни

Като субект на данни имате следните права по отношение обработката на данните, които събираме за Вас:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право “да бъдеш забравен”) – Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания: Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани ши обработвани по друг начин; Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните; Субектът на данни срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;  Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;  Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

“Правото да бъдеш забравен” не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които ОУ „Васил Априлов“ има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели: За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; За целите на общественото здраве;  Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.  
 • Правото на жалба до надзорния орган.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в 14-четиринадесет дневен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен до 1-един месец, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Тази политика е актуална към 25. 05. 2018 г. и може да бъде променяна или допълвана при необходимост  и поради изменение, за да се осигури непрекъснато спазване на Регламента.