Решение №472/09.07.2018г. на Министерски съвет

Описание на иновацията:

УЧЕНИЦИ – ГРАЖДАНИ – ЛИЧНОСТИ

Цел: В нетрадиционна учебна среда да се формира система от знания, практически умения и компетентности за създаване на по-творческа, интересна и значима личност.

Съдържание: Иновативните елементи са по отношение на съдържанието на обучението по Околен свят: глобалните теми; знанията, уменията и компетентностите като очаквани резултати от обучението; новите понятия. Те разширяват и надграждат съдържанието на обучението за общообразователна подготовка за I клас и включват разнообразие от теми и дейности, чрез които и на практическа основа се усвояват базисни знания, умения и отношения по предмета. Включват се нови глобални теми: Семейство и училище, Технологии и бизнескултура, Роден край, Етикет, Чистота и здраве, Празници и обичаи.

Организация:
За I клас: Иновативните елементи се планират в 160 часа годишно: всяка седмица в модул по
2 часа Избираеми учебни часове по Околен свят и 3 часа Факултативни учебни часове по Околен свят.

Учебна програма – Избираеми учебни часове – Околен свят – I клас

Учебна програма – Факултативни учебни часове – Околен свят – I клас

За II клас: Иновативните елементи се планират в 128 часа годишно: всяка седмица в модул по 2 часа Избираеми учебни часове по Околен свят и 2 часа Факултативни учебни часове по Околен свят.

Учебна програма – Избираеми учебни часове – Околен свят – II клас

Учебна програма – Факултативни учебни часове – Околен свят – II срок

Иновативно училище