ПОКАНА

На основание чл.7 ал.2 т.2, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените /на проведените родителски срещи по чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник/ представители от родители да вземат участие в Събрание на родителите за провеждане на избор на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас, което ще се проведе на 8 декември 2016г. от 18 часа в сградата на училището зала III етаж при следния дневен ред:
1.Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2.Избор на 6 /шест/ членове на Обществен съвет на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас.
3.Избор на 3 /трима/ резервни членове на Обществения съвет.

С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор

20 ноември 2016 година

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП
11 12

СПРИ! ДЕТЕТО ЗАПАЗИ!

13