Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 12.09.2016г. от 18 часа ще се проведат родителски срещи за учениците от

ПЪРВИ и ПЕТИ клас за учебната 2016/2017 година при следния Дневен ред:

ЗАПОЗНАВАНЕ С:

1. Регламент и нововъведения в системата на средното образование в новия Закон за предучилищно и училищно образование и Държавните образователни стандарти /ДОС/.
2. Нови учебни програми и нововъведения, които предстоят в процеса на обучение на учениците.
3. Правилник за дейността на училището.
4. Училищен учебен план.
5. Избраните учебници.
6. Възможните форми за обучение, които предлага училището и правата и задълженията на учениците и на родителите.
7. Възможности за целодневно обучение.
8. Възможности за обща и допълнителна подкрепа.
9. Други.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор

 

Лято, 2016

СЛЪНЧЕВА ВАКАНЦИЯ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

Ваканция!