На вниманието на ученици и родители!

Международен ден на учителя 201.jpg

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД09-1397/11. 09. 2014 Г.

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

6 ОКТОМВРИ 2014 г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА

7 ОКТОМВРИ 2014 г, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, ПЪРВИ КЛАС, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВТОРА СМЯНА - НАЧАЛЕН ЕТАП

 

На вниманието на родителите!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – БУРГАС ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ КАКТО СЛЕДВА:

29. 09. 2014 г. НАЧАЛЕН ЕТАП 
18 часа I, II, III, IV  клас
Разделител
30. 09. 2014 г. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
18 часа V, VI, VII клас
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ
ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С:
1. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
3. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
4. ГРАФИЦИ: ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ / V – VII клас /.
 e-dnevhik