Logo

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Loading

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 04. 06. 2021 г. в 12,00 часа в Електронната система за записване в първи клас се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца.

След обявяване на резултатите Комисия, назначена със заповед на директора прави проверка на данните от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ от една страна и данните за посочените преференции от друга.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА 

от 07. 06  до 11. 06. 2021 г. от 8,00 ч. – 18,00 ч.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и указания, дадени на директорите от Община Бургас, Ви информирам за създадената организация в ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас:

  1. До 07. 06. 2021 г. служебно лице от училището изпраща на електронната поща на родителя на детето прието на първо класиране – заявление – декларация, заявление за ГЦОУД /група за целодневна организация на учебния ден/ и други образци на документи, необходими за записването.
  2. Родителят заявява на посочените телефони желание за записване на приетото дете в училището, като съобщава личните данни на детето си .
  3. Телефони за връзка: 0879060826, 0878913740
  4. До 11. 06. 2021 г. изпраща на електронния адрес на училището: [email protected] сканирани попълнени и подписани следните документи:
  • Попълнено заявление – декларация;
  • Документи, доказващи преференциите, които е декларирал;
  • Акт за раждане на детето;
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование;
  • Заявления и други образци на документи, изпратени от училището;
  • Лична здравно – профилактична карта на детето от детската градина, която е посещавало /представя се на първата родителска среща/.   

След получаване на пълния пакет документи, ще Ви бъде изпратен входящия номер за записване на детето.

За първата ни среща в училище, ще бъдете уведомени лично.

Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, родителите на място представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

С уважение,

Марияна Стефанова

Директор на ОУ „ Васил Априлов“