Logo

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА V-VII КЛАС ОТ 07.12.2021 г.

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Съгласно Заповед №РД09-4813/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, утвърдени със Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. и събраните декларации за съгласие от родителите, от вторник (7.12.2021 г.) присъствения образователен процес се възстановява и за учениците от V – VII клас.

Организацията на учебния ден е следната:

1.Връща се двусменният режим на обучение в определените за паралелките учебни стаи. Учебните часове ще се провеждат по утвърдения дневен режим.

2.Тестването на учениците ще се проведе в рамките на 20 минути преди първия учебен час, като с оглед на по-добрата и бърза организация, молим учениците да бъдат в училище както следва:

  •  V клас – 13,20 ч.
  •  VI клас – 13,10 ч.
  •  VII клас – 13,00 ч.

Ако паралелката има нулев  час, тестването ще се извърши в нулевия час.

3. Изследването на учениците се извършва в началото на седмицата, веднъж седмично в началото на първия учебен ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в деня на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.

4. Изследването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката от класните ръководители или учителите, които имат първи час със съответния клас. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазване на указанията на производителя на съответния тест. Демонстрация на тестване на ученици в училище можете да видите ТУК.

5.След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедра, и др.), върху които се е провело изследването, се почистват задължително чрез дезинфекция, а помещението се проветрява.

6.При установяване на положителен резултат ученикът се отделя в стая  и се информират родителите. Ученикът се допуска обратно в училище само при представяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID– 19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото)  изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния антигенен тест, проведен в училище.

7.Всички ученици, за които не е дадено съгласие за тестване и/или наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, остават на обучение от разстояние в електронна среда. При промяна на нагласите за тестване и наличие на тестове, те ще могат да се присъединят към присъствения учебен процес.

Екипът на ОУ „Васил Априлов“ полага необходимите усилия  за опазване на здравето и живота на всички ученици! Разчитаме  и на вашето съдействие и подкрепа!