Logo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание Заповед № РД 01- 677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09- 3457 / 26.11.2020 г. на министъра на образованието, Ви съобщаваме, че обучението на учениците от I – VII клас за периода 30. 11. 2020 г. – 21. 12. 2020 г. ще се осъществи от разстояние в е-среда по утвърденото седмично разписание и при следния график:

час  I –IV клас ГЦОУД I – IV клас
1 9:00 – 9:2 13:00 – 13:2
2 9:309:5 13:30 – 13:50 
3 10:20 – 10:4 14:10 – 14:3
4 10:50 – 11:10  14:40 – 15:00 
5 11:20 – 11:40  15:10 – 15:30
6 11:5012:10 15:40 – 16:00

 

час ГЦОУД V – VII клас V-VII клас
1 8:00 – 8:30 13:00 – 13:3
2 8:409:10  13:40 – 14:10 
3 9:30 – 10:00 14:40 – 15:1
4 10:10 – 10:40  15:20 – 15:5
5 10:50 – 11:20  16:00 – 16:3
6 11:3012:00 16:40 – 17:1
7   17:20 – 17:50

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

е от 05.06.2019г. до 11.06.2019г. с РАБОТНО ВРЕМЕ

от 8,00 часа до 17,30 часа на етаж I – стая №16.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС /за сверяване/.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО /за сверяване/.

3. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ.

4. ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

5. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПОСОЧЕНО ПРЕДИМСТВО.

С уважение,

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

Директор