Logo

СЪОБЩЕНИЕ

Loading

Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо  на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков относно организацията на дейностите за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/2022 г. Ви уведомяваме следното:

  1. Текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Правилото да важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Това е необходимо условие за гарантиране на обективност и равнопоставеност при оценяването на усвоения материал, пише в документа.
  2. В общините с 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 души се учи присъствено без тестване за COVID-19. В общините с по-висока заболяемост присъственият учебен процес е осигурен чрез изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19. В тези случаи се допуска индивидуално обучение от разстояние в електронна среда при определени условия: по здравословни причини на ученика или член на семейството му, както и по избор след разрешение от началника на РУО.
  3. Учениците, които по здравословни причини или по желание на родителите си продължават обучението си в електронна среда от разстояние и след завръщане на своите съученици в училище, е дадена възможност да се явяват присъствено в часовете за писмено или устно оформяне на срочните оценки. Това може да стане с еднократно изследване с бърз антигенен тест в училище или представяне на „зелен сертификат“. По изключение е допустимо писменото или устно изпитване да се проведе индивидуално, без ученикът да се тества или да представя документ за преболедуване или ваксиниране, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.
  4. При същите условия задължително присъствено се полагат също индивидуалните изпити за определяне на срочна оценка при повече от 25% отсъствия от часовете по съответния учебен предмет, приравнителните изпити, изпитите за промяна на оценката. В тези случаи изпитите се провеждат от комисии в училище.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед №РД 09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от V до VII клас ще бъде като следва:

1.В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от V и VI клас.

2.В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VI и VII клас.

Обучението ще се проведе по утвърдения график за втори учебен срок.

ДНЕВЕН РЕЖИМ – II СРОК