Logo

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Loading

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НОИР” ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Дейност 2
  Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Основни цели:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи. С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Първокласниците се запознаха с възможностите на Дигиталната раница.

През учебната 2023/2024 година бе проведено обучение на 67 ученици от I клас. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се проведоха в малки групи от средно пет лица. На обучените ученици са издадени сертификати.

 Тренинги по проект „Равен достъп до училищно  образование в условията на кризи“

В последните години, обученията за безопасност при природни бедствия стават все по-значими, като се обръща специално внимание и на подготовката на учениците. Включването на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас в изпълнението на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул „Тренинги“ реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, даде възможност учениците да получат знания и да придобият умения за справяне с природните бедствия от експерти с доказана експертиза в областта – комисар Николай Николаев – директор на РДПБЗН-Бургас и старши инспектор Валентин Великов.

По интересен и достъпен начин в темите: „Природни явления и природни бедствия“, „Единен европейски номер 112, природно бедствие „пожар“ и средства за гасене“, учениците се запознаха с природните бедствия и природните явления, какво трябва да правят, когато се изправят пред тези ситуации, как да реагират при извънредни ситуации чрез използване на единния европейски номер 112 и практически упражнения за първоначално гасене на огън.

В темите: „Раничка и семеен план за бедствие“ и „Теоретична и практическа подготовка на ученици за реакция при бедствени ситуация и последваща евакуация“ чрез практическо упражнение учениците придобиха умения как в реална ситуация да създадат личен и семеен план за бедствие – да определят безопасни зони и да обсъдят комуникационни планове със семействата си, да определят местата, на които трябва да се срещнат, ако бедствието се случи, когато са извън дома, участваха в сценарии за евакуация и упражнения по прилагане на теоретичните концепции в реален контекст.

Проведеното теоретично и практично обучение спомогна както за укрепване на безопасността в образователната институция, така и за осигуряване на възможност за учениците не само да получат знания, но и да развият ключови умения за да действат решително и отговорно в извънредни и кризисни ситуации.