Logo

Квалификация на учители

Loading

Приключи Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

В него участваха 32 преподаватели от ОУ “Васил Априлов” – Бургас.

Обучение III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други

Обучение III.3. за работа с деца и ученици със СОП
Обучение III.4. за оценяване постиженията на учениците
Обучение III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка 
Обучение ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
Обучение IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
Обучение II.1. изявени педагогически специалисти
 
Обучение III.6.2. главни  учители/възпитатели
 
Обучение III.6.1. младши учители/възпитатели

Справка за обучаемите по видове обучения

Вид обучение

Брой обучаеми

II. 1. Насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени педагогически специалисти по направления:
II.1.1. природо-математическо 1
II.1.4. изобразително, театрално, танцово изкуство и музика

1

ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка

1

ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда

1

III.3. за работа с деца и ученици със СОП

4

III.4. за оценяване постиженията на учениците

4

III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.

16

ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната

1

III.6. „младши учители/възпитатели”, ”главни учители/възпитатели” и учители завърнали се след продължителен отпуск/прекъсване
III.6.1 младши учители/възпитатели или завърнали се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж

1

III.6.2 главен учител или главен възпитател

2

Всичкo:

32