Logo

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НОИР” ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА“

Loading

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Дейностите по проекта, в които участва ОУ “Васил Априлов”  финансирани на база фактически извършени и отчетни разходи са:

Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователният процес в условията на криза.

Закупени са 18 броя преносими компютри за педагогически специалисти, 25 броя преносими компютри за ученици и универсален шкаф за зареждане. Техниката се използва в училището за обезпечаване на образователният процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес  се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.