Logo

Проект Зелено междучасие

Loading

Основната цел на проекта е повишаване осведомеността на учениците от

Основно училище „Васил Априлов“ по отношение на влиянието на

неустойчивото потребление на ресурси  върху околната среда и

демонстриране на ефективни мерки за противодействие на

климатичните промени.

Рзултати:

  • Повишена осведоменост у ученици, преподаватели и родители по отношение на влиянието на неустойчивото потребление на ресурси  върху околната среда и ефектите от такова потребление върху климатичните промени.
  • Естетизиране на училищната среда, като елемент на околната среда, чрез което се демонстрират практики за пестене на енергия и използване на алтернативни източници,  рециклиране, намаляване на отпадъците, зелено пространство, както и се провокира отговорно отношение на учениците към заобикалящата ги среда.
  • Създаден ученически информационен „Екоцентър“, като място за споделяне на информация и добри практики в обучението по природни науки (изобретения, постери, макети и др.).
  • Изградена зелена стена в коридора, която има шумоизолираща, лъчепоглъщаща и прахозадържаща функция, с което не само се естетизира училищната среда, но има и демонстрационна цел по отношение на климата.
  • Създадени демонстрационни макети на къща със соларни панели, сглобени слънчеви роботи (самолет, лодка, вятърна ел. централа, кола или куче), захранвани със соларен панел, чрез което нагледно се демонстрира ефекта от използването на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия.
  • Оформяне на кът за почивка и разговори с приятели извън учебните часове, място за игра и представяне на творчеството на учениците пред останалите, за което се използват природни материали и такива подлежащи на рециклиране.
  • Проведена ученическа конференция и реализирана образователна кампания на теми, свързани с устойчивото развитие, климатични промени, опазване на околната среда, оползотворяване на ВЕИ.

Инициативата в училище е реализирана в тясно сътрудничество с родителите, ползите от реализацията на проекта е както на ниво училище, така и за обществото като цяло. Провокира се нов тип поведение, отговорно към природата, адекватно на климатичните промени, съобразено с принципите на устойчивото развитие. Демонстрираните в рамките на проекта „добри практики“, модели и техники за рационално използване на природните ресурси са приложими успешно и в домашни условия, с което ефектът от реализацията му се повишава.