Logo

Проект ПрироДА

Loading

Проект “ПрироДА” – изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000, възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници. Финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Цели на проекта: формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие, умения за информирана подкрепа за мрежата Натура 2000,отношения и умения за природосъобразен начин на живот, повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методически технологии.

Място на провеждане: в стаята за “ПрироДа”, оборудвана в рамките на проекта или сред природата.

Основни теми: Имитирай природата, Биологичното разнообразие около нас, Домът на елените, Кой къде живее?, Природата – съкровище под заплаха, Натура 2000. Що е то?, Защитените зони от Натура 2000 в моя край, Бизнес, биоразнообразие или и двете заедно, Да създадем природен символ, Познай животното, Да компостираме с помощта на земни червеи, Стани инженер на членестоногото, Следите, които оставяме в природата, Водата на Земята, Да събираме разделно отпадъците в училище.

Участници: група от V клас – 20 ученици с ръководител Радосвета Чепова – Старши учител и преподавател по География и икономика  и група от VI клас – 20 ученици с ръководител Даниела Пайташева – Старши учител и преподавател по Природни науки.