Logo

ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

Loading

 


Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на
образованието и науката (МОН)

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Заповед РД 09 – 2920/25. 11. 2020 г. на Министъра на образованието и науката

Обща информация за проекта

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Клуб “Многознайковци ИТ” – клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – основни – 1 група с 14 ученици от II клас. 

Ръководител на клуба: Мария Колева  – главен учител начален етап

Клуб “Реалните възможности на виртуалния свят” – клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – основни – 1 група с 14 ученици от V – VII клас. 

Ръководител на клуба: Веселина Кръстева  – старши учител ООП, преподавател по информационни технологии