Logo

Образование за утрешния ден

Loading

 

 

Проект №BG05M2ОP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

 

 

Основни цели:

  • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество
  • Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения
  • Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места
  • Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала
  • Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда
  • Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот
  • Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване

През настоящата учебна 2023/2024  година ОУ “Васил Априлов” осъществява дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Проект „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност от 104 959 178,01 лева и с продължителност 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ

ПО ДЕЙНОСТ 3.4

“Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ”

Обучението е проведено с 45 педагогически специалисти съвместно е ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА  на тема „Управление на съдържанието и ресурсите в дигиталната раница“. Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички специалности, които искат да усъвършенстват дигиталните си умения в областта на управление на ресурсите в дигиталната раница, която е средство за прилагане на иновативни методи за обучение.. Курсът представя основните възможности на дигиталната раница. Учителите планират уроци с различни електронни ресурси с различни цели в обучението. Разглеждат се видовете уроци и подходящите електронни средства. В програмата на курса се демонстрират учебни ситуации и дейности, предлагат се конкретни решения с дигиталните технологии. Правят се демонстрации, практически упражнения и дискусии с курсистите. Педагогическите специалисти придобиват умения за прилагане на иновативен подход за мотивиране на ангажираността на учащите в процеса на обучение, за насърчаване на техния стремеж към повишаване на постигнатите резултати.