НП “Иновации в действие” 2022-2023

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

Създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за поуспешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век.
Осигуряване на целенасочена подкрепа за творчески работещите училища и учители, които търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на компетентности. Подкрепа за работата в класната стая за използване на иновативни и интерактивни методи, за активно взаимодействие с участниците в образователния процес и персонализация на резултатите на учениците. Подпомагането на иновациите в методите на преподаване ще спомогне за по-висока мотивация за учене, поосмислено и трайно знание. Програмата ще подпомага развитието на училищна творческа среда с фокус върху иновативните методи на преподаване – проектно-базираното обучение (ПБО), съвместно преподаване, интердисциплинарно преподаване, както и интерактивни методи за преподаване в хибридна среда.
Развиване на образователната STEM среда за прилагане на нови методи на преподаване с цел мотивиране на учениците за учене, трайно знание и професионална ориентация в областта на високотехнологичните индустрии.
Създаване на методология за преподаване в STEM среда чрез интегрирано съдържание по природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката, квалификация на учителите и нови методи на преподаване, модели за интегрирано знание, ресурси и др.

МОДУЛ 1: „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

МОДУЛ 4: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛИ, УЧЕБНИ СРЕДСТА И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ”

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПО МОДУЛ 1.  „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

Дейности: 
Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – град Бургас и иновативно Основно училище “Свети Патриарх Евтимий” – град Пещера Сключен договор за сътрудничество  и обмяна на иновации между иновативно Основно училище “Васил Априлов” – Бургас и Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Градница Срок на изпълнение: Срокът на действие на НП “Иновации в действие” за 2022 г. 

 

ПЛАНИРАНИ МОБИЛНОСТИ:

15. 05. 2023 г. – 09. 06. 2023 г.

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата:

 15.05.2023 г. – 18. 05. 2023 г.  учители и  ученици от ОУ „Васил Априлов“ – град Бургас ще наблюдават иновацията в начален и прогимназиален етап в ОУ “Свети Патриарх Евтимий” – град Пещера;

05. 06. 2023 г. – 08. 06. 2023 г.  учители и  ученици от ОУ “Свети Патриарх Евтимий” – град Пещера и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Градница ще наблюдава иновация в прогимназиален етап в ОУ „Васил Априлов“ –  град Бургас 

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПО МОДУЛ 4. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛИ, УЧЕБНИ СРЕДСТА И ПОСОБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ”

Разработване и провеждане на интегрирани уроци за учениците, обучавани в начален и прогимназиален етап. Създаване на банка от базови интегрирани уроци, записани и съхранени на дисков носител. „Музикално уравнение“; „Намери изхода от стаята“; „Пътуване в Африка“; „Обем, маса, плътност“ ; „Златният триъгълник“; „Have you ever been…” ; „Назад във времето с помощта на Декарт“; „Предай нататък“ ; „Българската следа в спорта”; Олимпийски игри“; „Стомната“ ; „Умножаваме и делим с числото 2“; „Човешко тяло“; „Кукери“

 Редактиране на този пост.