Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

– Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПО МОДУЛ 1.  “ИЗКУСТВА

ПО МОДУЛ 2.  “СПОРТ

 

МОДУЛ 1.  “ИЗКУСТВА:
• музикално изкуство – вокална група за изпълнение на народни песни V – VII клас, с ръководител Жасмина Дерменджиева – старши учител по музика;
• театрално изкуство – театрална група в V – VII клас, с ръководител Невена Стоянова – актриса, външен специалист.

 

МОДУЛ 2.  “СПОРТ
• отбор по футбол – IV клас, с ръководител Димчо Кацаров, старши учител по физическо възпитание и спорт;
• отбор по волейбол – V-VII клас(момичета), с ръководител Димитър Попов – външен специалист.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на
личното творчество, на музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва
силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за
физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.