Logo

П О К А Н А

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл.7 ал.2 т.1б, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ на родителски срещи при следния дневен ред:
1. Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.
2. Избор на 1 /един/ представител от класа, който да участва в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на ОУ “Васил Априлов” – Бургас.
ГРАФИК за родителските срещи:
Начален етап – I, II, III, IV клас – 16.11.2016г. – 18 часа
Прогимназиален етап – V, VI, VII клас – 17.11.2016г. – 18 часа
С уважение,
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор