НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В секцията Родители / Съобщения са публикувани e-mail и телефон за връзка с училищния психолог и педагогическия съветник, както и подготвените от тях материали, касаещи поведението на всеки в кризисна ситуация, теми свързани с детското развитие, тревожност, обучение и много други.