ДОКУМЕНТИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2017 – 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2018-2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2019-2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА  2020-2021 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХРАНЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРАВИЛА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРАВИЛА ЗА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ГР. БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка за учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

 
 
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА

ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

 
 
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН-ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БДП ЗА 2021  

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

 

Иновативно училище